REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
 

Scoala cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" Satu Mare este o institutie de învatamânt gimnazial de stat, cu predare în limbile româna si maghiara, care corespunde cerintelor unui învatamânt modern cu perspective europene. Pentru mentinerea scolii la acest stadiu de performanta se asteapta de la cadrele didactice si elevi: seriozitate, responsabilitate, disciplina si activitate educativa la cel mai înalt nivel.

Prezentul Regulament de ordine interioara contine prevederi privind organizarea si functionarea Scolii cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" Satu Mare si este elaborat având la baza documente oficiale de stat precum: Constitutia României din anul 2003, Legea învatamântului nr. 84/1995, Legea nr. 354/2004 privind modificarea Legii învatamântului nr. 84/1995, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, Legea nr. 349/2004 privind modificarea Legii nr. 128/1997 Statutul personalului didactic, Normele metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat - publicate în Monitorul Oficial nr. 66/19 ianuarie 2005 si Regulamentul de organizare si functionare a învatamântului preuniversitar de stat, elaborat de M.E.C. (ordinul 4747 din 16 octombrie 2001) si este aprobat în Consiliul de administratie, în sedinta din 2005.

Cap.I. DISPOZITII GENERALE

 • Art.1 Respectarea prezentului regulament, din momentul adoptarii lui în Consiliul profesoral, cu avizul Consiliului de administratie si a sindicatului devine obligatorie pentru: directorii unitatii de învatamânt, personalul didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, elevi si parintii elevilor, în relatia acestora cu unitatea scolara.
 • Art.2 Activitatea de instruire si educatie se desfasoara în raport cu principiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din anul 1948, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului din anul 1989 si potrivit actelor normative generale si speciale care privesc procesul de învatamânt.
 • Art.3 În incinta scolii, potrivit legilor în vigoare sunt interzise desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, a oricaror forme de activitate care încalca normele generale de moralitate si care pun în pericol sanatatea fizica si psihica a personalului si a elevilor.
 • Art.4 Activitatile specifice ale personalului didactic, nedidactic, auxiliar si ale elevilor, în cadrul unitatii scolare si în afara acesteia sunt cele cuprinse în prezentul regulament în capitolele anume destinate si în Fisa postului aprobata de conducerea scolii.
 • Art.5 Planul de scolarizare pentru fiecare an scolar se propune de catre directorul scolii si se aplica dupa aprobarea lui de catre Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare. Durata cursurilor si a vacantelor scolare sunt cele comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
 • Art.6 Unitatea de învatamânt are datoria sa scolarizeze toti elevii care solicita înscrierea la Scoala ,,Ion Creanga", indiferent de domiciliul acestora. Repartizarea elevilor pe clase se face de catre Consiliul de administratie al scolii împreuna cu învatatoarele claselor I.
 • Art.7 Ocuparea catedrelor/posturilor vacante din scoala se face conform legilor în vigoare.
 • Art.8 Numirea dirigintilor si învatatoarelor la clase se face de catre directorul scolii, la propunerea comisiilor metodice, tinându-se seama de rezultatele obtinute de respectivele cadre didactice.
 • Art.9 Întreaga activitate educativa se desfasoara în conformitate cu documentele manageriale elaborate de conducerea scolii, la nivelul catedrelor, a comisiilor metodice sau cele care vizeaza activitatea cu comunitatea locala si cu parintii.
 • Art.10 Unele activitati didactice specifice, se desfasoara în sali de clasa, laboratoare, cabinete, sala de gimnastica, curtea si biblioteca scolii.
 • Art.11 Orele prevazute în Planul de învatamânt sunt cuprinse în orarul scolii, întocmit si aprobat la începutul anului scolar, orar obligatoriu pentru cadrele didactice si elevi. Activitatea instructiv-educativa se desfasoara cu începere de la ora 7.00 pâna la ora 19.00. Ora de curs este de 50 minute cu pauze de 10 minute.
 • Art.12 Activitatea secretariatului, a serviciului administrativ, de întretinere si curatenie, a bibliotecii, a cabinetului medical si activitatile extrascolare se desfasoara în conformitate cu specificul fiecareia, pe baza Fisei postului si programului aprobat de catre Consiliul de administratie. În urma activitatii depuse se fac aprecieri anuale de catre Consiliul de administratie.
 • Art.13 Accesul persoanelor si autovehiculelor în incinta scolii se face numai prin locul special destinat acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din scoala.
 • Art.14 Accesul elevilor apartinând scolii este permis numai pe baza verificarii carnetului de elev (vizat si semnat la zi), de catre elevii de serviciu de la intrarea în scoala.
 • Art.15 Accesul parintilor este permis numai pe baza verificarii identitatii acestora de catre elevii de serviciu de la intrarea în scoala. Totodata, datele de identificare (nume, prenume, seria si numarul actului de identitate) se vor consemna, în mod obligatoriu, într-un registru aflat la intrare.
 • Art.16 Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii si dupa efectuarea procedurilor de identificare. Toate persoanele straine, inclusiv parintii elevilor vor fi însotiti, în mod obligatoriu, de catre elevii de serviciu.
 • Art.17 Paza si controlul accesului în scoala se pot realiza si cu personal specializat si autorizat de Politia de proximitate, în baza planului de paza al scolii.
 • Art.18 Personalul de paza are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine de unitatea de învatamânt, care intra în incinta cladirii si de a consemna, într-un registru aflat la intrare, datele referitoare la identitatea persoanelor si scopul vizitei.
 • Art.19 Personalul de paza, cadrele didactice si elevii care efectueaza serviciul pe scoala au obligatia sa supravegheze comportarea vizitatorilor si sa verifice salile în care acestia sunt invitati, pentru a se preîntâmpina orice evenimente nedorite.
 • Art.20 Este interzis accesul în scoala a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice si a drogurilor. Este interzis accesul persoanelor turbulente care au intentia vadita de a deranja procesul educativ sau ordinea publica.
 • Art.21 Se interzice scoaterea de obiecte, materiale, instrumente sau mobilier atât de catre profesori cât si de elevi, aflate în inventarul scolii, fara aprobarea directiunii. Orice abatere de la aceasta dispozitie se va trata drept sustragere de bunuri materiale si se vor lua masuri adecvate, fiind deferiti organelor de politie.
 • Art.22 Dupa terminarea programului scolar si în timpul noptii, cladirea scolii se va încuia de catre personalul abilitat, care va controla, în prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza contra incendiilor si siguranta cladirii.
 • Art.23 Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor încredintate.
 • Art.24 Cadrele didactice pot fi sanctionate, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu.
 • Art.25 Pentru securitatea cladirii, conducerea scolii are datoria de a întocmi, cu sprijinul organelor de politie, a planului de paza prin care se vor stabili regulile privind accesul, paza si circulatia în interiorul unitatii scolare. Acest plan va fi avizat periodic de catre politia de proximitate.
 • Art.26 Conducerea scolii stabileste atributiile profesorilor de serviciu, pe baza Regulamentului de ordine interioara, în legatura cu supravegherea elevilor si mentinerea disciplinei pe timpul desfasurarii programului de învatamânt. Totodata, conducerea scolii va anunta organele abilitate despre producerea sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica si procesul de învatamânt.
 • Art.27 Conducerea scolii va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ si parintilor pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor Regulamentului propriu de ordine interioara.
 • Art.28 Conducerea scolii va analiza, de câte ori se impune, starea disciplinara si masurile educative sau administrative necesare, împreuna cu dirigintii si comitetele de parinti.
 • Art.29 Conducerea scolii va anunta Politia de proximitate despre activitatile cultural-sportive la care vor participa un numar mare de elevi. De asemenea, va asigura desfasurarea, de catre politia de proximitate, a activitatii de pregatire antiinfractionala a elevilor si profesorilor.
 • Art.30 Nerespectarea Regulamentului cadru de ordine interioara atrage sanctionarea conform Ordinului nr. 4747/2001 al Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Cap.II. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTIUNEA SCOLII

 • Art.31 Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
 • - stabileste la început de an calendaristic, obiectivele prioritare pentru anul respectiv;
  - administreaza, prin delegare din partea Consiliului Local, terenurile si cladirile în care îsi desfasoara activitatea unitatea de învatamânt preuniversitar si prin preluare de la Consiliul de administratie, celelalte componente ale bazei materiale mijloace fixe, obiecte de inventar etc. care sunt de drept proprietatea unitatii de învatamânt. Predarea-primirea patrimoniului se face pe baza de protocol de predare-primire, semnat de noul director al scolii ca presedinte al Consiliului de administratie, pe de o parte si ordonatorul principal de credite si vechiul director al scolii, pe de alta parte. În cazul în care vechiul director al scolii ramâne în continuare în functie, aceasta operatiune nu mai are loc. Predarea-preluarea bazei materiale se face pe baza de descriere a patrimoniului si a documentelor justificative a acestuia. În cazul în care vechiul director este în imposibilitate de a participa la actul de predare-preluare a patrimoniului, el poate fi înlocuit de un reprezentant legal sau de 3 membri ai vechiului Consiliu de administratie, desemnati de ordonatorul principal de credite;
  - acorda avizul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct;
  - avizeaza proiectul programului de dezvoltare a unitatii de învatamânt;
  - avizeaza statele de functii pentru personalul didactic si le supune spre aprobare Inspectoratului Scolar Judetean si Consiliului Local;
  - avizeaza statele de functii pentru personalul nedidactic întocmit de directorul scolii si supus spre aprobare ordonatorului principal de credite;
  - stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru fiecare categorie de personal;
  - definitiveaza si aproba tematica si graficul sedintelor Consiliului de administratie;
  - stabileste prin hotarâri proprii responsabilitatile membrilor Consiliului de administratie; - dezbate si avizeaza Regulamentul de ordine interioara si proiectul Planului anual de scolarizare;
  - avizeaza proiectul de buget annual, ce urmeaza a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local si propune modalitati legale de majorare a acestuia;
  - avizeaza corectiile propuse de director, care urmeaza sa fie operate în timpul anului în bugetul unitatii de învatamânt;
  - aproba repartizarea pe titluri si articole de cheltuieli a fondurilor aferente finantarii de baza, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificarile bugetare din timpul anului, la propunerea directorului;
  - aproba Planul de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate;
  - aproba fisa si criteriile de evaluare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
  - aproba grila de evaluare privind acordarea salariului de merit si a premiilor pentru personalul angajat;
  - aproba Calificativele anuale ale personalului angajat, stabilite conform Fisei postului si a criteriilor de evaluare, la propunerea directorului, cu consultarea directorului adjunct si a responsabililor comisiilor metodice/catedrelor;
  - aproba acordarea salariului de merit si a premiilor din cota de 2 % din fondul de salarii prevazut în Bugetul de venituri si cheltuieli, solutioneaza contestatiile privind stabilirea salariilor si acordarea gradatiilor personalului auxiliar si a altor premii si drepturi banesti prevazute de lege;
  - avizeaza Programul de activitati al catedrelor, al comisiilor metodice, al colectivelor si grupurilor de lucru. Componenta acestora este decisa de director, la propunerea Consiliului Profesoral;
  - aproba constituirea formatiunilor de studiu, repartizarea dirigintilor si a învatatorilor la clase, propusa de director;
  - aproba programele obiectelor optionale studiate în anul scolar urmator;
  - aproba Contractul colectiv de munca, pe unitatea de învatamânt;
  - aproba membrii comisiei paritare, din partea unitatii, în vederea negocierii Contractului colectiv de munca, pe unitatea de învatamânt la propunerea directorului;
  - aproba grila de salarizare diferentiata pentru fiecare din angajatii scolii care presteaza activitati suplimentare în folosul unitatii/învatamântului sau care se remarca în activitatea prestata, pe baza careia directorul negociaza contractele individuale de munca;
  - aproba sau retrage bursele de scolarizare, de studiu si de merit pentru elevi;
  - aproba transferurile scolare ale elevilor, în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatilor de Învatamânt Preuniversitat, în vigoare;
  - analizeaza restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementarilor în vigoare;
  - avizeaza posturile didactice vacante;
  - aproba acordarea, conform bugetului, din veniturile proprii realizate, de premii si ajutoare materiale, elevilor cu rezultate foarte bune la învatatura si celor cu probleme sociale;
  - aproba propunerile, de catre Consiliul Local, de scoatere la licitatie a unor spatii pentru închiriere, pe o perioada limitata;
  - aproba calificative anuale ale personalului angajat, la propunerea directorului, cu consultarea directorului adjunct;
  - avizeaza nivelul indemnizatiei de conducere a directorului;
  - desemneaza un membru al sau care sa participe la evaluarea activitatii manageriale a directorilor pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  - hotarârile Consiliului de administratie se iau prin vot deschis cu jumatate plus unu din numarul membrilor din componenta acestuia.
  - exercita orice alte atributii care îi revin conform legii si Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de învatamânt

  Cap. III DIRECTIUNEA SCOLII

  • Art.32 Presedintele Consiliului de administratie
   - directorului unitatii de învatamânt are urmatoarele atributii:
   - este conducatorul unitatii de învatamânt si o reprezinta în relatia cu persoanele juridice si fizice, inclusiv cu administratia si comunitatea locala, în limitele competentelor prevazute de lege;
   - exercira conducerea executiva a unitatii de învatamânt si prezideaza sedintele Consiliului de administratie;
   - pregateste si prezinta Consiliului de administratie toate proiectele de documente ce urmeaza a fi aprobate sau avizate de catre acesta;
   - prezinta Consiliului rapoarte semestriale si anuale privind starea institutiei sau alte rapoarte solicitate de Consiliul de administratie;
   - propune Consiliului de administratie acordarea burselor;

   - propune Consiliului Profesoral cadre didactice pentru a fi membri în Consiliul de administratie;
   - urmareste aplicarea în practica a hotarârilor Consiliului de administratie;
   - realizeaza legatura dintre Comitetul de parinti si Consiliul de administratie;
   - propune eliberarea din functie a membrului Consiliului, angajat al unitatii de învatamânt, care a absentat nemotivat la doua sedinte sau care nu si-a îndeplinit atributiile si propune Consiliului Profesoral un alt cadru didactic, din acelasi ciclu sau structura scolara, pentru locul ramas vacant;
   - aproba concediile medicale, de odihna sau de studii;
   - avizeaza schema orara a unitatii de învatamânt si aproba programul de functionare al acesteia, graficul desfasurarii examenelor de diferenta si al celor de corigenta;
   - propune Inspectoratului scolar suspendarea cursurilor si graficul de recuperare al orelor, în situatii speciale;
   - avizeaza scoaterea din inventar a obiectelor si mijloacelor fixe, propuse de catre Comisia de inventariere si casare;
   - aproba planificarea anuala a concediilor de odihna, pe baza cererilor individuale scrise ale personalului unitatii de învatamânt si a propunerilor directorului;
   - propune, spre aprobare, Inspectoratului scolar deplasarile în tara si strainatate a elevilor si personalului unitatii de învatamânt;
   - asigura conditiile de protejare si gestionare corecta a patrimoniului unitatii de învatamânt;
   - elaboreaza proiectul programului de dezvoltare a unitatii de învatamânt pe o perioada de 4-6 ani;
   - elaboreaza proiectele de plan anual de scolarizare si proiectul de buget al unitatii de învatamânt;
   - elaboreaza statele de functii pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar al unitatii;
   - propune Consiliului de administratie corectiile bugetare care se impun în timpul anului, ca urmare a cresterii sau diminuarii veniturilor si/sau cheltuielilor aferente finantarii proportionale globale si finantarii complementare;
   - face parte din comisia de selectie si promovare a personalului necesar unitatii de învatamânt;
   - stabileste atributiile personalului din subordine; - negociaza si semneaza contractele individuale de munca si fisele individuale ale posturilor pentru personalul din unitate. La cererea salariatilor membri de sindicat, acestia vor fi asistati la negocieri de catre liderul organizatiei sindicale reprezentative din care fac parte;
   - propune nivelul indemnizatiei de conducere a directorului adjunct;
   - atribuie orele ramase neocupate dupa derularea etapelor miscarii personalului didactic, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate;
   - asigura realizarea evaluarii anuale a personalului încadrat si propune Consiliului de administratie calificativele anuale rezultate în urma evaluarii;
   - raspunde în fata ordonatorului principal de credite în ceea ce priveste managementul financiar;
   - raspunde în fata inspectorului scolar general pentru asigurarea calitatii managementului educational;
   - exercita orice alte atributii care îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare;

  Cap.IV. PERSONALUL DIDACTIC

  • Art.33 Cadrele didactice îsi desfasoara activitatea conform orarului scolii, la clasa, în calitate de învatator/profesor si în calitate de diriginte. Activitatile în cadrul catedrelor/comisiilor metodice se desfasoara conform graficelor elaborate pentru acest gen de activitati, ele fiind obligatorii.
  • Art.34 Profesorii/învatatorii au dreptul de a utiliza întreaga baza didactico-materiala a scolii. Fiecare cadru didactic are obligatia de a continua prin activitatea sa sa sporeasca prestigiul unitatii scolare.
  • Art.35 Absentarea personalului didactic de la activitati didactice si alte activitati organizate si anuntate din timp (consilii, întruniri, dezbateri etc.) din alte motive decât cele medicale sau urgente majore, se face doar cu aprobarea prealabila a directorului. În cazuri bine motivate, cadrele didactice vor putea fi învoite, caz în care conducerea scolii va asigura suplinirea.
  • Art.36 Absentele nemotivate ale personalului didactic de la activitatile didactice si alte activitati organizate si anuntate din timp (consilii, întruniri, dezbateri etc.) se sanctioneaza prin atentionare în fata Consiliului profesoral sau prin diminuarea drepturilor salariale.
  • Art.37 Sunt considerate abateri în activitatea didactica urmatoarele: a) nerespectarea programului de lucru stabilit prin orarul scolii (lipsa, întârzieri si plecari de la ore); b) neglijenta, superficialitate, indiferenta sau rea vointa manifestata prin fapte, fata de sarcinile generale ale unui cadru didactic; c) savârsirea unor acte de indisciplina ce contravin calitatii de cadru didactic; d) nerespectarea sarcinilor rezultate din Fisa postului, ca diriginte, profesor de serviciu, responsabil de cabinet de specialitate. Art.38 Prezenta în scoala, în vederea începerii activitatilor, va fi cu cel putin 10 minute mai devreme.
  • Art.39 Cadrele didactice au obligatia de a valorifica integral minutele destinate orelor de curs, sau a altor activitati, proiecte, utilizând la maximum, materialul didactic si alte materiale existente în scoala. Vor respecta cu strictete si pauzele destinate elevilor.
  • Art.40 Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfasurarii activitatii didactice, de nici o autoritate publica sau scolara, fara aprobarea prealabila obtinuta din partea Directiunii scolii.
  • Art.41 Cataloagele vor fi mânuite de personalul didactic. Se interzice folosirea elevilor la ducerea sau aducerea cataloagelor la/din Sala profesorala. Abaterea de la aceasta regula va fi sanctionata cu mustrare din partea Directiunii scolii.
  • Art.42 Este interzisa scoaterea elevilor de la ore, de catre personalul didactic, nedidactic si auxiliar, pentru rezolvarea unor probleme din scoala, ale cadrului didactic sau ale clasei respective. Abaterea de la aceasta regula va fi sanctionata cu mustrare din partea Directiunii scolii.
  • Art.43 A) Cadrele didactice au obligatia: a) de a se pregati temeinic pentru fiecare ora; b) de a semna condica de prezenta; c) de a nota ritmic elevii, folosind toate tipurile de evaluare a cunostintelor acestora; d) de a inspecta clasa pe care o conduce în calitate de diriginte în fiecare zi; e) de a trece notele, în timp oportun, în cataloage si în carnetele de elev; f) de a tine legatura cu parintii prin întâlniri directe sau prin corespondenta; o atentie deosebita se va acorda elevilor cu probleme speciale sau de prezenta. g) de a folosi în raport cu elevii un limbaj adecvat fara invective si expresii vulgare. B) Cadrelor didactice le este interzis: a) sa faca aprecieri defavorabile la adresa altor profesori indiferent de situatie; b) sa poarte discutii aleatorii cu elevii în timpul desfasurarii orelor. c) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs.
  • Art.44 Cadrele didactice vor da dovada de tact pedagogic în relatiile cu elevii, nu au dreptul la pedepse corporale, care pot conduce la traume psihice sau fizice.
  • Art.45 Cadrele didactice sunt obligate sa semneze, de luare la cunostinta: procesele verbale, convocatoarele, notele telefonice si circularele difuzate de conducerea scolii sau de Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare.
  • Art.46 Fumatul în scoala este permis numai în locurile special amenajate de catre directiunea scolii.
  • Art.47 Este interzisa prezentarea la ore a cadrelor didactice sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.
  • Art.48 Personalul didactic are dreptul de a-si sustine meritele profesionale si de a solicita recompense materiale (premii) sau nemateriale (distinctii, zile suplimentare de concediu). Aceste merite vor fi comunicate directiunii, la solicitarea acesteia, direct sau prin intermediul sefilor de catedra.
  • Art.49 Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale, culturale nationale si internationale, politice, legal constituite.
  • Art.50 Fiecare cadru didactic este obligat sa cunoasca Regulamentul de ordine interioara, precum si planurile manageriale ale scolii. Prevederile acestor documente vor trebui duse la îndeplinire, cu simt de raspundere si în termenele stabilite. Sarcinile profesorului diriginte/învatator:
  • Art.51 Activitatea fiecarei clase este coordonata de profesorul-diriginte numit de directorul scolii. Dirigintele preia pe baza de proces-verbal sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte. În masura posibilitatilor, dirigintele va primi aceiasi sala de clasa pe parcursul unui ciclu scolar. Art.52 Dirigintele/învatatoarea completeaza cataloagele si carnetele de elevi, la începutul si sfârsitul anului scolar si de câte ori este nevoie.
  • Art.53 Învatatorii/dirigintii au obligatia sa alcatuiasca anual, comitetele de parinti pe clasa. Acestea vor fi alcatuite din 3 membri: presedinte, casier, membru.
  • Art.54 Asigura legatura cu parintii în vederea informarii acestora asupra conduitei elevului.
  • Art.55 Convoaca consiliul profesoral al clasei de câte ori este nevoie, pentru a rezolva problemele aparute.
  • Art.56 Se asigura ca elevii cunosc si respecta legile în vigoare si Regulamentul de ordine interioara.
  • Art.57 La ora de dirigentie, premergatoare efectuarii serviciului pe scoala instruieste elevii pe baza prezentului regulament, îi planifica pe posturi, zile si ore.
  • Art.58 Profesorii diriginti pot identifica, cu sprijinul comitetelor de parinti, posibili sponsori ai clasei sau ai scolii. Sponsorizarea clasei sau a scolii nu atrage dupa sine drepturi speciale pentru anumiti elevi, cu exceptia dreptului de pastrare a unei sali de clasa pe parcursul unui ciclu de învatamânt, daca s-au facut investitii în folosul scolii.
  • Art.59 Excursiile, taberele scolare, vizitele în diferite locatii se vor organiza pe baza de tabel, cu aprobarea conducerii scolii si cu semnatura de luare la cunostinta a elevilor privind însusirea masurilor de securitate, pentru activitatea respectiva.

  Cap.V. ELEVII Drepturile elevilor

  • Art.60 Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si a tuturor activitatilor organizate de scoala.
  • Art.61 Elevii au atât drepturi cât si obligatii. Acestea sunt prezentate exhaustiv în Regulamentul de organizare si functionare a învatamântului preuniversitar. În prezentul regulament sunt prevazute sarcini specifice pentru unitatea noastra de învatamânt.
  • Art.62 Activitatile organizate de/sau în Scoala cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" nu pot leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
  • Art.63 Elevii pot beneficia de suport financiar din sursele extrabugetare ale scolii, pentru activitati care aduc prestigiu unitatii de învatamânt. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materiala din scoala.
  • Art.64 Elevii au dreptul sa fie evidentiati, sa primeasca premii si recompense pentru rezultate deosebite la activitatile scolare, extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara.
  • Art.65 Elevii se pot asocia în cercuri si asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive si civice, care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directiunea scolii.
  • Art.66 Dreptul la reuniune se exercita în afara orelor de curs, iar activitatile pot fi sustinute în scoala numai cu aprobarea conducerii unitatii, la cererea scrisa a grupului de initiativa. Elevii care au produs pagube, au un comportament necivilizat îsi pierd dreptul de a participa la aceste asocieri sau reuniuni.
  • Art.67 Elevii au libertatea de a redacta si difuza publicatii scolare proprii; în cazul în care acestea afecteaza siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea, moralitatea, drepturile si libertatile cetatenesti, directiunea unitatii suspenda activitatea si difuzarea acestor publicatii.
  • Art.68 Elevii cu performante scolare exceptionale pot promova 2 ani într-un an scolar, conform dispozitiilor legale ale Ministerului Educatiei.
  • Art.69 Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs, de catre profesor/învatator. Acesta va consemna în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenta a elevului. Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar; b) adeverinta eliberata de medicul de familie si avizata de medicul scolar; c) certificat medical eliberat de unitate spitaliceasca; d) cerere formulata în scris de catre parinti si adresata dirigintelui /învatatorului clasei, în cazul unor situatii familiale deosebite, fara a depasi 5 zile pe semestru; e) La cererea scrisa a unitatilor sportive de performanta si a federatiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperarii materiei în vederea încheierii situatiei scolare.
  • Art.70 În cazul elevilor minori, parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre învatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar. Dupa acest rastimp, absentele nu se mai motiveaza.
  • Art.71 Elevii din învatamântul obligatoriu, care au handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventa la ore, beneficiind de îndrumarea unitatii de învatamânt. Scutirea se acorda la cerere, de directorul unitatii de învatamânt, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a Compartimentului de igiena scolara din cadrul Directiei de sanatate publica judeteana.
  • Art.72 Elevii calificati la fazele nationale ale Olimpiadelor pe discipline sau interdisciplinare, beneficiaza de scutirea frecventarii orelor din programul clasei, timp de 2 saptamâni. De acest fapt, beneficiaza înainte de desfasurarea Olimpiadei, cu conditia mentionarii acestuia de catre dirigintele elevului, într-o anexa la catalogul clasei. Elevii respectivi au obligatia de a clarifica cu fiecare profesor situatia scolara la fiecare disciplina, înainte de aceasta perioada. Îndatoririle elevilor
  • Art.73 Elevii sunt obligati sa aiba o comportare civilizata, sa fie politicosi în scoala, în familie, pe strada si în locurile publice; trebuie sa cunoasca si sa respecte legile statului, regulamentul scolar si cel de ordine interioara, regulile de circulatie, cele cu privire la apararea sanatatii, normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, cele de protectie civila si protectia mediului. La începutul fiecarui an scolar, fiecare elev va semna, în urma prelucrarii, de catre dirigintele clasei, un proces verbal de protectie a muncii si alte norme care asigura securitatea persoanei în incinta scolii.
  • Art.74 Elevii sunt obligati sa aiba în scoala o tinuta vestimentara decenta, potrivita vârstei lor; tinuta trebuie sa fie curata si îngrijita: a) Se interzice portul de podoabe, atât la baieti cât si la fete (fetele pot purta cercei si eventual un inel simbolic). Se interzice piercing-ul (cercei în nas si în buric), vopsitul parului si a unghiilor. b) Nu poate fi acceptata o tinuta provocatoare: îmbracaminte transparenta sau care scot în evidenta, în mod ostentativ, anumite parti anatomice sau sepci, ochelari de soare si pantaloni scurti în timpul activitatii educative. c) Este interzis machiajul, parfumatul sau folosirea deodorantelor în mod exagerat precum si a gelurilor de par, în scopul formarii unor frizuri extravagant. Elevii cu o tinuta necorespunzatoare nu vor fi admisi la ore considerându-se absenti nemotivati.
  • Art.75 Elevii scutiti de la orele de educatie-fizica au obligatia sa fie prezenti în sala de sport, pe parcursul orei alocate clasei din care face parte.
  • Art.76 Elevii au obligatia de a se supune examinarilor medicale periodice, vaccinarilor sau altor actiuni medico-sanitare profilactice. Daca se sustrag de la aceasta obligatie, elevii nu vor fi admisi la ore considerându-se absenti nemotivati.
  • Art.77 Este interzisa vizitarea elevilor de catre persoane straine pe întreaga durata a orelor de curs sau a pauzelor, cu exceptia parintilor. Elevii care nu respecta aceasta cerinta sunt pasibili de sanctionare (la doua abateri, 1 punct scazut din nota la purtare).
  • Art.78 Elevii au obligatia de a participa la toate orele, prevazute în orarul clasei, sau alte activitati programate. Elevii sunt obligati sa învete temeinic, sa-si efectueze temele si sa îndeplineasca toate sarcinile ce le revin.
  • Art.79 Elevii sunt obligati sa-si aduca rechizitele necesare cerute de profesori la fiecare ora de curs. În cazul repetarii abaterii, elevii vor fi notati si în functie de notite si de atitudinea fata de disciplina respectiva.
  • Art.80 Elevii care întârzie la ore sunt primiti în clasa, iar absenta notata se va putea motiva de catre profesor la sfarsitul orei respective. Se considera întârziere sosirea elevului în primele 5 minute ale orei. Daca abaterea se repeta, absenta nu se va mai motiva.
  • Art.81 În timpul cursurilor elevii nu pot parasi scoala, decât cu aprobarea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu, care-l învoieste pe propria raspundere; în timpul pauzelor elevii nu au voie sa paraseasca incinta scolii, decât pentru motive foarte temeinice si cu aprobarea dirigintelui sau a profesorului de serviciu. În cazul în care elevul nu are acordul profesorului, raspunde personal de hotarârea sa.
  • Art.82 În cazul în care elevii pleaca în mod organizat si nemotivat de la cursuri vor suferi urmatoarele sanctiuni: absente nemotivate, cu scaderea notei la purtare cu un punct. Elevul care a instigat la fuga de la ore va fi trecut absent nemotivat, va avea scaderea notei la purtare cu doua puncte.
  • Art.83 Este interzis elevilor sa deschida geamurile mari din salile de clasa si sa se urce pe pervaz. În pauze e interzisa aplecarea elevilor pe geam, aruncarea oricaror obiecte pe geam, precum si strigatele de la geamuri. Încalcarea acestei prevederi atrage dupa sine mustrarea scrisa.
  • Art.84 Circulatia pe coridoarele scolii se face în mod civilizat acordându-se respect cadrelor didactice si personalului scolii. Elevii sunt obligati sa circule numai pe scarile rezervate lor. Este interzisa alergarea pe coridoare, îmbrâncirea, piedica si manifestarile zgomotoase si indecente în incinta scolii. La doua abateri de la aceasta regula, elevilor li se va aplica mustrarea scrisa.
  • Art.85 Elevii sunt obligati sa astepte profesorul în liniste în sala de clasa, dupa ce s-a sunat; nu li se permite sa astepte profesorul pe coridor, indiferent pentru ce motiv. Elevii care încalca aceasta regula vor fi avertizati, iar la a doua abatere se va scadea un punct din nota la purtare.
  • Art.86 Elevii pot lua legatura cu profesorii la Sala profesorala, pe parcursul pauzelor, numai prin intermediul reprezentantului clasei si numai pentru motive foarte bine întemeiate. Dirigintele împreuna cu elevii stabileste cine va fi reprezentantului clasei sau înlocuitorul acestuia, la fiecare început de semestru.
  • Art.87 Este interzis elevilor: sa distruga documentele scolare: cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc. Sanctiunea care se aplica pentru încalcarea acestei prevederi consta în eliminarea de la cursuri pe o perioada de 5 zile si anuntarea organelor de politie.
  • Art.88 Elevii au obligatia de a utiliza corect si civilizat mobilierul, instalatiile electrice, sanitare sau de alta natura existente în diferite spatii din incinta scolii. Este interzis elevilor sa deterioreze aceste bunuri aflate în patrimoniul unitatii de învatamânt. În caz ca se constata deteriorari intentionate ale acestora sau disparitii de obiecte, elevii si parintii vor fi obligati sa suporte cheltuielile de reparatii si de despagubire a institutiei. Suma despagubirilor va fi stabilita de personalul de întretinere sau de administratorul unitatii de învatamânt. Suma respectiva va fi depusa de elevul sau elevii vinovati în contul scolii, care va fi comunicat de administrator. În termen de trei zile de la producerea pagubelor elevul sau elevii vinovati sunt obligati sa faca dovada platii în contul scolii, la dirigintele clasei. În caz contrar cei vinovati vor fi eliminati pe o perioada de 3-5 zile, fara a fi scutiti de plata, în continuare a pagubelor produse. Daca nu se descopera vinovatul, cheltuielile privind reparatiile vor fi suportate de întreaga clasa sau de întregul palier; deteriorarea intentionata a aparaturii de laborator sau dereglarea intentionata a calculatoarelor, a retelei de calculatoare din scoala se va sanctiona în functie de gravitatea faptei, iar pagubele materiale se vor imputa vinovatului.
  • Art.89 Este interzis elevilor sa posede si sa difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic. Materialele respective vor fi confiscate si vor fi date la Biblioteca scolii, la Fondul Special (interzis elevilor) si vor fi anuntate organele de politie.
  • Art.90 Este interzis elevilor sa aduca materiale care atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala, cultiva violenta si intoleranta. Materialele respective vor fi confiscate si vor fi date la Biblioteca scolii, la Fondul Special (interzis elevilor) si vor fi anuntate organele de politie.
  • Art.91 Este interzis elevilor sa foloseasca limbaj sau gesturi vulgare, sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt; sanctiunea va consta în mustrare scrisa, iar la repetarea abaterii, eliminarea din scoala pe o perioada de 5 zile si scaderea notei la purtare;
  • Art.92 Este interzis elevilor sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt. Se va proceda la deblocarea imediata a cailor de acces si la sanctionarea prin observatie individuala a celor vinovati.
  • Art.93 Este interzis elevilor sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza orele de curs, examenele si concursurile. Celor care încalca aceasta regula li se va face observatie individuala iar la repetarea abaterii li se va face mustrare scrisa.
  • Art.94 Este interzis elevilor sa utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs; sanctiunea care se va aplica va fi confiscarea acestora si vor fi înmânate parintilor, la sosirea lor în scoala. La a doua abatere se va scadea nota la purtare, cu un punct.
  • Art.95 Este interzis elevilor sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul scolii; sanctiunea care se va aplica în acest caz, va fi eliminarea din scoala pe o perioada de 5 zile si anuntarea organelor de politie.
  • Art.96 Este interzis elevilor sa introduca în perimetrul scolii: sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante sau iritante, a materialelor pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) etc. care pun în pericol sanatatea celorlalti si integritatea corporala; elevilor care încalca aceasta prevedere li se face mustrare scrisa si vor fi deferiti organelor de politie. La repetarea abaterii vor fi eliminati de la cursuri pe o perioada de maxim 5 zile.
  • Art.97 Este interzis elevilor sa aduca în interiorul scolii: biciclete, motorete, skateboard-uri, patine cu rotile, trotinete, jocuri electronice, carti de joc, table, animale; orice abatere de la aceasta regula va fi sanctionata cu confiscarea si înmânarea acestora parintilor, la sosirea în scoala. La a doua abatere se va scadea nota la purtare, cu un punct.
  • Art.98 Este interzis elevilor sa aduca aparatura electronica în afara activitatilor organizate; orice abatere de la aceasta regula va fi sanctionata cu confiscarea si înmânarea acestora parintilor, la sosirea în scoala. La a doua abatere se va scadea nota la purtare, cu un punct.
  • Art.99 Este interzis elevilor sa consume seminte si guma de mestecat si sa arunce deseurile rezultate din ambalaje la întâmplare; elevilor care nu respecta aceasta regula li se face observatie individuala, iar la repetarea abaterii, mustrare în fata clasei.
  • Art.100 Este interzis elevilor sa alerge pe coridoare, în clase, sa sara pe banci, pe catedra, sa trânteasca usile, sa murdareasca peretii claselor si ai scolii, sa distruga bunurile scolii; sanctiunile care se aplica sunt observatia individuala, plata integrala a pagubelor produse si scaderea notei la purtare. La repetarea abaterilor elevul poate fi mutat disciplinar într-o clasa paralela.
  • Art.101 Este interzis elevilor sa foloseasca însemne sau sa poarte îmbracaminte caracteristica grupurilor cu manifestari antisociale. Este interzis elevilor sa organizeze activitati politice si de prozelitism religios, ocult si sa faca propaganda politica. Sanctiunea care se aplica în acest caz este mustrarea scrisa si anuntarea organelor de politie; la repetarea abaterii, vor fi eliminati din scoala pe o perioada de 3-5 zile.
  • Art.102 Este interzis elevilor sa intre si sa foloseasca toaletele sexului opus; elevilor care nu respecta aceasta prevedere, li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii mustrare în fata clasei.
  • Art.103 Este interzis elevilor sa fure sau sa îsi însuseasca obiecte sau bani care nu le apartin; sanctiunea care se aplica în acest caz este mustrarea scrisa si anuntarea organelor de politie; la repetarea abaterii, vor fi eliminati din scoala pe o perioada de 3-5 zile.
  • Art.104 Elevilor le este strict interzis sa posede orice fel de arme, obiecte ascutite sau taioase, cutite, care pun în pericol viata; sanctiunea care se va aplica în acest caz va fi eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile si anuntarea organelor de politie.
  • Art.105 În timpul iernii este interzis elevilor sa arunce cu bulgari de zapada asupra profesorilor, celorlalti elevi sau asupra cladirii scolii. Elevilor care nu respecta aceasta prevedere, li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii mustrare în fata clasei.
  • Art.106 În perimetrul scolii se interzice cu desavârsire: fumatul, introducerea si consumul bauturilor alcoolice si a drogurilor. Elevii care nu respecta aceasta prevedere vor fi sanctionati cu mustrare scrisa si în cazul detinerii, traficului sau consumului de droguri vor fi anuntate organele de politie.
  • Art.107 Elevilor Scolii cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" Satu Mare, le este interzisa frecventarea restaurantelor, cluburilor si a barurilor, neînsotiti de parinti, cu exceptia banchetelor organizate pentru clasele terminale. Sanctiunea care se aplica în acest caz va fi mustrare scrisa, iar la repetarea abaterii eliminarea din scoala pe o perioada de 3-5 zile.
  • Art.108 Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, cu fotografie, cu stampila scolii, cu semnatura directorului pe pagina de identitate si a dirigintelui pe anul scolar în curs. Sunt obligati sa prezinte carnetul de elev, profesorilor de fiecare data când le este solicitat pentru consemnarea notelor. La încalcarea acestei reguli elevilor li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii, mustrare în fata clasei. Parintii sunt obligati sa contrasemneze notele elevilor.
  • Art.109 Elevii din învatamântul preuniversitar trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare si cartile împrumutate de la biblioteca scolii. Manualele si cartile deteriorate se achita la casieria scolii, precum urmeaza: - elevul va cumpara manualul deteriorat sau pierdut (manualul scolar trebuie sa fie nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat) în termen de 10 zile. În caz contrar, parintele va suporta amenda care va reprezenta de 5 ori valoarea manualului. Dirigintele clasei va trimite o adresa la domiciliul parintelui. - valoarea cartilor de la biblioteca scolii, deteriorate sau pierdute se achita la casieria scolii, la pretul reactualizat al cartii, stabilit de bibliotecar si contabil. În caz de neplata, parintele elevului va achita de 3 ori valoarea reactualizata a cartii în termen de 20 de zile de la constatarea faptului.
  • Art.110 Elevii sunt obligati sa pastreze ordine si curatenie în toate încaperile scolii, în clase, cabinete, laboratoare, coridoare, WC-uri si în curtea scolii. La încalcarea acestei reguli elevilor li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii, mustrare în fata clasei. Elevii care nu respecta curatenia în mod repetat, vor fi convocati la actiuni suplimentare de curatenie (vor ajuta personalul de serviciu al scolii la realizarea curateniei, dupa orele de curs).
  • Art.111 În timpul lectiilor elevii sunt obligati sa pastreze ordinea si disciplina, sa vorbeasca numai atunci când sunt solicitati sau când se anunta pentru a interveni. Elevii sunt obligati sa îndeplineasca întocmai sarcinile primite si sa respecte dispozitiile profesorilor cu privire la conduita si comportament. Elevilor care încalca aceasta prevedere li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii, mustrare în fata clasei.
  • Art.112 Se interzice elevilor venirea nemotivata la scoala în afara programului stabilit. Elevii care îsi desfasoara activitatea dupa-masa, vin la scoala cu 10 minute înainte de începerea cursurilor, iar intrarea în scoala se face încolonati si numai sub supravegherea profesorilor si învatatorilor de serviciu pe scoala.
  • Art.113 Elevii care sunt surprinsi copiind în timpul tezelor sau altor lucrari primesc nota 1 la lucrarea respectiva, iar fapta lor poate fi sanctionata cu scaderea notei la purtare pe semestrul respectiv.
  • Art.114 Elevii datoreaza respect cadrelor didactice, personalului administrativ si de serviciu. Elevilor care încalca aceasta prevedere li se va face observatie individuala, iar la repetarea abaterii, mustrare în fata clasei.
  • Art.115 Elevii raspund de lucrurile personale atât în clasa, în cabinete, cât si în salile de gimnastica. Art.116 Elevii au datoria sa ia atitudine împotriva tuturor celor care aduc daune avutului scolii sau nu se încadreaza în cerintele regulamentului, anuntând profesorii de serviciu, dirigintele, directiunea.
  • Art.117 Elevii au datoria sa cunoasca semnalul de incendiu si modul de evacuare în ordine, în caz de incendiu sau calamitati naturale.
  • Art.118 Elevii au datoria sa respecte autoritatea cadrelor didactice si sa ia atitudine fata de colegii lor care încalca disciplina scolara, nu-si respecta îndatoririle de elev si prejudiciaza interesul comun al colectivului de elevi, sanatatea sau integritatea fizica si morala a membrilor colectivului scolii.
  • Art.119 Dupa ultima ora de curs elevii vor parasi în mod civilizat cladirea si curtea scolii.
  • Art.120 Abaterile repetate de la respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament vor fi sanctionate cu pedeapsa imediat urmatoare celei aplicate, în ordinea stabilita de articolul nr. 122 indice a-f ajungându-se, în cazuri deosebite, la eliminarea din scoala pe 3-5 zile. Sanctiuni aplicate elevilor
  • Art.121 Elevii care nu respecta legile si regulamentele scolare în vigoare vor fi sanctionati în functie de gravitatea faptelor.
  • Art.122 Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele: a) observatie individuala: sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare, aplicarea ei poate fi efectuata de diriginte/învatator sau directorii unitatii scolare; b) mustrare în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral: sanctiunea consta în dojenirea elevului si în sfatuirea acestuia sa se poarte în asa fel încât sa dea dovada de îndreptare, atragându-i-se totodata atentia ca daca nu îsi schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai severa. Sanctiunea se aplica de catre diriginte/învatator sau director si este însotita de scaderea notei la purtare; c) mustrare scrisa: sanctiunea consta în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei, sau a directorului unitatii de învatamânt, de catre diriginte/învatator si de catre directorul unitatii de învatamânt si înmânarea documentului parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura. Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare si documentul se înregistreaza în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului. Sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului. d) retragerea temporara sau definitiva a bursei: sanctiunea este aplicata de diriginte sau director si este însotita de scaderea notei la purtare. e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile: consta în substituirea activitatii elevului, pe perioada aplicarii sanctiunii, cu un alt tip de activitate în cadrul unitatii de învatamânt. Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare cu doua puncte si absentele din toata aceasta perioada se consemneaza în catalogul clasei. Aceasta sanctiune se aplica în urmatoarele situatii: deteriorarea grava a bunurilor scolii, manifestari agresive fata de colegi si personalul scolii, jigniri aduse cadrelor didactice si personalului scolii, repetarea abaterilor etc. Masura este adusa la cunostinta familiei, iar în timpul aplicarii ei, elevul ramâne sub observatia familiei si a scolii. Elevul este obligat sa-si pregateasca integral lectiile, urmând ca la reluarea cursurilor sa fie examinat din materia predata în perioada eliminarii. În catalog la rubrica ,,observatii" se va mentiona ,,eliminat în zilele de…". Pe perioada eliminarii, elevul va efectua o activitate, în cadrul scolii, stabilita de Consiliul de administratie, la propunerea consiliului clasei. Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati, absentele din aceasta perioada, sunt considerate nemotivate si se consemneaza în catalogul clasei. f) mutarea disciplinara la o clasa paralela: (elevul va fi mutat la o clasa paralela: din A-B-C-D-E-F…) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare si se întocmeste o comunicare semnata de diriginte si director care se înregistreaza în catalogul clasei, în registrul de evidenta al elevilor si în registrul matricol. Documentul se înmâneaza personal parintilor. Sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. Art.123 Pentru toti elevii Scolii cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" Satu Mare, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu, sau 10% din numarul de ore pe semestru la o disciplina va fi scazuta nota la purtare cu un punct. Elevii care obtin media anuala la purtare sub nota 6,00, indiferent de media la celelalte obiecte de învatamânt sunt declarati repetenti.
  • Art.124 Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolul 122 din prezentul regulament, da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamâni de scoala pâna la încheierea semestrului (anului scolar), prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate anula. Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea.
  • Art.125 Contestatiile împotriva sanctiunilor prevazute la art.122 indice a-f se adreseaza în scris Consiliului de administratie al scolii, de catre elev în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul scolii. Hotarârea Consiliului de administratie este definitiva. Recompense acordate elevilor:
  • Art.126 Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: - evidentiere în fata colegilor de clasa; - evidentiere de catre directorul unitatii de învatamânt în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral; - comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care este evidentiat; - burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori; - premii, diplome, medalii; - recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil în tara si în strainatate;
  • Art.127 Premiul de onoare al Scolii cu clasele I-VIII ,,Ion Creanga" Satu Mare se acorda unui singur elev din clasele terminale care a obtinut cea mai mare medie pe toata durata ciclului de învatamânt, dar nu mai mica de 9,00 si la purtare media anuala 10, care s-a distins prin aptitudini si comportament deosebit.
  • Art.128 Pentru rezultate deosebite obtinute la învatatura si purtare se acorda premii la sfârsit de an scolar dupa cum urmeaza: - premiul I se acorda elevului care obtine media generala cea mai mare, dar nu mai mica de 9,50 si la purtare media anuala 10; - premiul II se acorda elevului care obtine media generala imediat urmatoare mediei pentru premiul I, dar nu mai mica de 9,00 si la purtare media anuala 10; - premiul III se acorda elevului care obtine media generala imediat urmatoare mediei pentru premiul II, dar nu mai mica de 8,50 si la purtare media anuala 10; - mentiune se acorda elevului care obtine media generala imediat urmatoare mediei pentru premiul III, dar nu mai mica de 8,00 si la purtare media anuala 10; - mentiune speciala se acorda elevilor sau colectivelor de elevi care au obtinut în anul scolar respectiv rezultate remarcabile la anumite discipline de învatamânt, la activitatea practica si în cercurile de creatie, la concursurile sportive, precum si fapte deosebite în interesul scolii si al societatii. Daca doi sau mai multi elevi obtin la sfârsitul anului scolar aceeasi medie generala si media 10 la purtare, ei vor primi acelasi premiu sau aceeasi mentiune. Art.129 Elevilor premianti si celor care au primit mentiuni li se acorda diplome, carti, alte obiecte de uz scolar sau bani.

  Cap. VI. SERVICIUL PE SCOALA

  • Sarcinile profesorului de serviciu:
  • Art.130 Serviciul pe scoala se desfasoara conform planificarii întocmite de directiune.
  • Art.131 Supravegheaza activitatea din scoala, ia masuri pentru remedierea neajunsurilor constatate.
  • Art.132 Împreuna cu unul din directori verifica prezenta profesorilor si asigura un orar special pentru supliniri, daca este nevoie.
  • Art.133 Verifica starea de disciplina din scoala, mai ales în timpul pauzelor.
  • Art.134 Aduce la cunostinta dirigintilor/învatatoarelor eventualele abateri constatate.
  • Art.135 În cazul distrugerii de bunuri ia masuri pentru identificarea vinovatilor, a cauzelor si pentru recuperarea prejudiciului, conform acestui regulament.
  • Art.136 Îndruma si informeaza, în caz de nevoie persoanele straine care intra în scoala. Art.137 Îndruma si controleaza activitatea elevilor de serviciu.
  • Art.138 Raspunde de securitatea documentelor scolare din sala profesorala, având urmatoarele sarcini concrete: deschide dulapul cataloagelor la ora 6,50/7,50 (în functie de ora începerii cursurilor în ziua respectiva) si îl închide la ora 19,00.
  • Art.139 Informeaza directiunea asupra celor constatate ori de câte ori este necesar.
  • Art.140 La încheierea serviciului se consemneaza în registrul de procese verbale, observatii si constatari. Sarcinile elevilor de serviciu:
  • Art.141 Elevii de serviciu trebuie sa aiba o tinuta sobra si îngrijita, un comportament civilizat si decent si vor purta însemne de elevi de serviciu pe scoala.
  • Art.142 În fiecare zi lucratoare, un numar de 4 elevi din clasele a-VI-a si a-VII-a vor efectua serviciul pe scoala, astfel: doi elevi între orele 7,30-13,00 si alti doi elevi între orele 13,00-19,00. Numirea si repartizarea elevilor de serviciu în posturi se va face de catre dirigintele clasei, respectându-se urmatoarele reguli: nu vor fi numiti elevii cu abateri disciplinare si pe parcursul orelor de curs, un elev de serviciu va supraveghea sala profesorala.
  • Art.143 Daca în ziua efectuarii serviciului pe scoala, elevii de serviciu au de sustinut o lucrare anuntata din timp (inclusiv teza), dirigintele clasei respective va lua masuri pentru trimiterea acestor elevi la orele respective si înlocuirea lor cu elevi dintr-o clasa paralela (numai pe parcursul acelor lucrari). Neprezentarea acestor elevi la orele respective, va fi sactionata cu absenta nemotivata.
  • Art.144 Elevii de serviciu sunt obligati ca în zilele urmatoare efectuarii serviciului pe scoala, sa se prezinte cu lectiile (de la care au lipsit atunci) învatate si cu temele facute. În caz contrar, li se va face observatie individuala si nu vor mai efectua, timp de un semestru, serviciul pe scoala.
  • Art.145 Elevii de serviciu supravegheaza intrarea elevilor în scoala, colaborând cu profesorii de serviciu, în acest sens.
  • Art.146 Elevii de serviciu nu permit accesul persoanelor straine în scoala, decât dupa înregistrarea datelor acestora (conform art.15). Elevii de serviciu sunt obligati sa însoteasca aceste persoane în scoala, spre locul unde au fost invitati.
  • Art.147 Anunta profesorii din sala profesorala care sunt cautati de elevi, parinti sau alte persoane.
  • Art.148 Au grija sa nu se faca risipa de energie electrica, prin lasarea becurilor aprinse, în mod nejustificat pe coridoare si în salile de clasa.
  • Art.149 Informeaza profesorul de serviciu asupra neregulilor constatate.
  • Art.150 Elevii de serviciu nu îsi vor parasi posturile si vor fi mereu atenti la ce se întâmpla în jurul lor. Serviciul pe clasa:
  • Art.151 Serviciul pe clasa se efectueaza conform planificarii întocmite de dirigintele clasei, de câte 2 elevi pe parcursul unei saptamâni de cursuri.
  • Art.152 Elevii de serviciu pe clasa au urmatoarele sarcini: - asigura creta necesara si sterg tabla, cu buretele umed, înaintea fiecarei ore; - uda cu apa ghivecele cu flori; - asigura, în timpul fiecarei pauze, aerisirea clasei (prin deschiderea doar a geamurilor mici); - anunta elevii absenti la începutul fiecarei ore; - urmaresc starea de curatenie din clasa si noteaza elevii care nu respecta curatenia si ordinea sau anunta dirigintele; - comunica dirigintelui orice neregula constatata în clasa sau pe coridor; - raspund de închiderea si deschiderea salii de clasa când elevii se deplaseaza în laboratoare sau în sala de sport; - pe parcursul pauzelor unul din elevii de serviciu supravegheaza sala de clasa; - colaboreaza cu profesorii de serviciu pe scoala, carora le pot semnala neregulile constatate;
  • Art.153 Neîndeplinirea acestor sarcini atrage dupa sine observatia individuala si repetarea serviciului pe clasa, pentru ambii elevi.

  Cap.VII. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

  • Art.154 Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt. Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul didactic de predare, afisând un program de lucru aprobat de director. Programul de lucru începe la ora 7,30 si se încheie la ora 15,30. Nu se admit întârzieri sau absente. În perioada examenelor si a olimpiadelor scolare, programul de lucru se prelungeste pâna la finalizarea rezultatelor. Secretariatul va raspunde prompt la toate solicitarile conducerii si a cadrelor didactice. Secretariatul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta, fisele de înscriere la examenul de admitere si se ocupa de arhivarea documentelor scolare. Cererile de concediu de odihna sau concediu fara plata se înmâneaza conducerii scolii la început de an scolar pentru a fi aprobate. În perioada examenelor nu se admite efectuarea concediilor. Documentele scolare se predau, pe perioada concediului, pe baza unui proces-verbal de predare-primire contabilului scolii care va asigura înlocuirea secretarului scolii pe perioada concediului.
  • Art.155 Alte activitati obligatorii specifice secretarului scolii: - efectueaza înscrierea elevilor, verificând actele si completând registrul de evidenta a copiilor de vârsta scolara; - tine evidenta miscarii elevilor; - redacteaza corespondenta scolii; - completeaza registrele matricole; - completeaza fisele de înscriere si copiile dupa foaia matricola a elevilor claselor a-VIII-a; - completeaza certificatele de capacitate; - întocmeste adeverinte cu media de capacitate, media de absolvire a claselor V-VIII si media de admitere; - completeaza dosarele absolventilor claselor a-VIII-a pentru examenul de capacitate si admitere;
  • Art.156 Compartimentul ,,Biblioteca" este subordonat directorului. Bibliotecarul scolii are urmatoarele atributii specifice obligatorii: - organizeaza activitatea bibliotecii si asigura functionarea acesteia în cadrul programului stabilit de conducerea scolii; - se îngrijeste de completarea fondului de publicatii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice; - pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fisiere, mape bibliografice) care sa înlesneasca orientarea rapida în colectiile bibliotecii; - organizeaza activitatea de popularizare a cartii în rândul elevilor prin prezentari de carti, recenzii, seri literare, concursuri, vitrine si expozitii de carti; - îndruma lectura elevilor si îi ajuta la folosirea dictionarelor, la alegerea materialului necesar pentru lucrari scrise; - sprijina informarea si documentarea cadrelor didactice; - tine la zi registrul de miscare a fondului, inventarul, cataloagele si caietele de evidenta a activitatii zilnice; scoate din uz cartile depasite, în conformitate cu instructiunile în vigoare;
  • Art. 157 Programul de lucru al bibliotecarului este cel stabilit de catre conducerea unitatii scolare. Sarcinile administratorului scolii:
  • Art.158 Administratorul unitatii de învatamânt este subordonat Consiliului de administratie. Acesta are urmatoarele activitati specifice obligatorii: - se îngrijeste de înzestrarea si aprovizionarea claselor, laboratoarelor cabinetelor, cu mobilier, utilaj, aparatura si materialele necesare; - raspunde de planificarea, repartizarea si întrebuintarea materialelor; - administreaza si raspunde de pastrarea bunurilor mobile si imobile, de inventarul scolii, tine evidenta lor si le repartizeaza pe gestionari; - urmareste executarea contractelor încheiate de scoala si reprezinta institutia în problemele administrative si gospodaresti, la însarcinarea conducerii scolii; - face parte din comisia de clasare si casare a bunurilor; - administreaza localurile scolii, asigura curatenia lor, se ocupa de încalzirea si iluminatul acestora; - ia masurile necesare pentru a se efectua reparatiile localurilor si mobilierului deteriorat; - asigura paza si securitatea cladirilor si ia masuri pentru preîntâmpinarea incendiilor; - repartizeaza sarcini personalului de serviciu; - are calitatea de gestionar de bunuri si materiale atunci când unitatea scolara nu are post de magazioner sau alt gestionar; - întocmeste statele pentru plata burselor scolare; - completeaza cu datele necesare registrul pentru prezenta personalului didactic, administrativ si gospodaresc; - stabileste programul personalului de îngrijire, program aprobat de director; - la începutul fiecarui an scolar este obligat sa faca inventarul obiectelor din dotare, prezentând situatia minusurilor si plusurilor din gestiune cât si necesarul de reparatii. - programul de lucru obligatoriu: 7,00-15,00. - are obligatia sa faca observatii individuale la adresa elevilor care produc distrugeri ale bunurilor din incinta scolii. La repetarea acestor abateri este obligat sa ia legatura cu profesorul de serviciu sau dirigintele clasei respective. Sarcinile muncitorului de întretinere:
  • Art.159 Muncitorul de întretinere este subordonat directorului si administratorului scolii. Acesta are, pe lânga fisa postului, urmatoarele sarcini specifice obligatorii: - colaboreaza cu personalul de îngrijire pentru întretinerea si functionarea corespunzatoare a bazei didactico-materiale; - raspunde la orice solicitare a cadrelor didactice si conducerii scolii si dupa orele de program, fiind recompensat cu ore libere; - orice deviere sau neîncadrare în programul de lucru se poate face numai cu aprobarea directiunii sau administratorului; - aduce la cunostinta sefilor ierarhici, nereguli de natura sa pericliteze viata elevilor, angajatilor sau functionalitatea bunurilor materiale; - va prezenta saptamanal, directorului scolii, un referat de necesitate, precizand problemele aparute. - raspunde în fata conducerii scolii pentru pagubele pe care le-a cauzat din vina sa. De asemenea va raspunde material pentru efectuarea unor lucrari de catre persoane straine în scoala, lucrari care puteau fi efectuate de muncitorul de întretinere; - prin activitatea sa nu va perturba procesul de învatamant. - are obligatia sa faca observatii individuale la adresa elevilor care produc distrugeri ale bunurilor din incinta scolii. La repetarea acestor abateri este obligat sa ia legatura cu profesorul de serviciu sau dirigintele clasei respective. Personalul de întretinere a curateniei:
  • Art.160 Personalul de întretinere a curateniei este subordonat directiunii si administratorului. Acesta are urmatoarele sarcini specifice obligatorii: - maturarea prin sistem umed a coridoarelor si a altor spatii folosite de elevi, din doua în doua ore; - stergerea prafului cu cârpa umeda, de pe mobilier, plante decorative, pervaze etc. - spalarea grupurilor sanitare, a usilor, clantelor de la usi, vasul WC, faianta, chiuvete, de câte ori este nevoie; - goleste zilnic si spala corpurile de gunoi din material plastic, amplasate în clase si WC-uri; - dezinfecteaza cu solutii dezinfectante grupurile sanitare; - îndepartarea zilnica a resturilor menajere; - spalarea casei scarilor atât la profesori, cât si la elevi; - curatenia în salile de clasa; - programul de lucru este stabilit de conducerea scolii; - are obligatia sa faca observatii individuale la adresa elevilor care nu respecta curatenia în incinta scolii. La repetarea acestor abateri este obligat sa ia legatura cu profesorul de serviciu sau dirigintele clasei respective.

  Cap. VIII - DISPOZITII FINALE

  • Art. 161 Respectarea prezentului Regulament de ordine interioara, devine obligatorie, din momentul votarii lui în Consiliul de administratie si în Consiliul profesoral.
  • Art. 162 Completarea sau modificarea prezentului Regulament de ordine interioara, se poate face semestrial sau anual, la propunerile cadrelor didactice si cu votul Consiliului de administratie.